Eventcation

TBD0107 กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ริมชายหาด 2 วัน 1 คืน จ.ระยอง

 • ระยะเวลา 2 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 100 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ระยอง

ประเภทกิจกรรม

 • CSR Activities
 • Team Building
 • Theme Party & Gala Dinner
 • กิจกรรมกลางแจ้ง
 • กิจกรรมริมชายหาด

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

ร่วมสร้างความสมบูรณ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ ป่าชายเลน ปล่อยปูแสม เพาะเลี้ยงหอยนางรม สนุกสนานกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ชายหาดที่จะช่วยสานสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร เพลิดเพลินกับปาร์ตี้แบบส่วนตัว ณ จังหวัดระยอง

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – CSR สะพานรักษ์แสม - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Team Building

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ ส่วนบนรถโค้ชจะมีแอลกอฮอล์
เจลล้างมือให้บริการ (บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) บริการท่านด้วยเมนูข้าวเหนียวไก่ทอด)

07.30 น. นำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดระยอง (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
นำท่าน ทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม CSR โดยร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยปูคู่รัก สร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศป่าชายเลย และหยอดตุ้ม
แปะหอยนางรม ซึ่งเป็นวิธีเลี้ยงหอยนางรมวิธีหนึ่ง ถือเป็นการช่วยขยายพันธุ์ของหอย ณ สะพานรักษ์แสม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม

14.00 น. นำคณะทำ กิจกรรม Team Building จากทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ การทำงานในองค์กรที่มีพนักงานอยู่หลากหลายส่วน
อาจจะทำให้การทำงานเกิดปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร ความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจ การทำกิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนาองค์กรทำให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เสริมสร้างความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ลดช่องว่างของวัย และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ
ต่อกัน หัวข้อกิจกรรม สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี จะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันภายใน
องค์กร เพื่อลดช่องว่างในการทำงาน โดยจะแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม โดยใช้วิธีการสุ่ม และให้แต่ละทีมเลือกหัว
หน้าทีม (ระยะเวลาทำกิจกรรมประมาณ 3 ชั่วโมง)

16.30 น. สิ้นสุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อิสระให้ทุกท่านได้เข้าห้องพัก ทำภารกิจส่วนตัว เตรียมตัวแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงตอนค่ำ
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทย ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) พร้อมกิจกรรมสังสรรค์แบบส่วนตัวเฉพาะคณะ
พร้อมวงดนตรีไลฟ์แบรนด์ สร้างความสนุกสนาน ในธีม “On The Beach”
23.00 น. ได้เวลาอันสมควรส่งท่านเข้านอน หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

*****************************************************

วันที่ 2 ตลาดน้ำเกาะลอย - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
11.00 น. นำคณะ Check-Out ออกจากโรงแรมและออกเดินทางสู่ ตลาดน้ำเกาะกลอย (ระยะทาง 8.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
กลางวัน คณะเดินทางถึง ตลาดน้ำเกาะกลอย ตลาดน้ำสไตล์ย้อนยุคของจังหวัดระยอง ให้บรรยากาศของความเป็นตลาดเก่า ชวนให้ถึงกลิ่นอาย
ของความเป็นอดีตในวันวาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่น ถ่ายภาพ เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก (อิสระอาหารกลางวัน ณ
ตลาดน้ำเกาะกลอย)
จากนั้นก็ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (ระยะทาง 171 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
17.00 น. คณะเดินทางถึงโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

 • รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง จำนวนคน ฯลฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar

No similar items were found

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share