Eventcation

TBD0106 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ริมชายหาด 2 วัน 1 คืน จ.ชลบุรี

 • ระยะเวลา 2 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 100 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ชลบุรี

ประเภทกิจกรรม

 • Team Building
 • Tours & Attractions
 • กิจกรรมกลางแจ้ง
 • กิจกรรมริมชายหาด
 • กิจกรรมในร่ม
 • ประชุมสัมมนา

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฟาร์มแกะ พัทยา Pattaya Sheep Farm - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เช้า คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ ส่วนบนรถโค้ชจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดชลบุรี (ระยะทาง 112 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มแกะ พัทยา Pattaya Sheep Farm ฟาร์มแกะที่ใหญ่ที่สุดในพัทยา ให้ท่าเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสถานที่จำลอง คล้ายดั่งกำลังอยู่ในนิทาน และเดินชมเรียนรู้ให้อาหารและสัมผัสสัตว์น่ารักมากมายหลากหลายสายพันธุ์ได้อย่างใกล้ชิด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก

14.00 น. คณะทำ กิจกรรม Team Building จากทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ การทำงานในองค์กรที่มีพนักงานอยู่หลากหลายส่วน อาจจะทำให้การทำงานเกิดปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร ความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจ การทำกิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาองค์กรทำให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เสริมสร้างความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ลดช่องว่างของวัย และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน หัวข้อกิจกรรม สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี จะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันภายในองค์กร เพื่อลดช่องว่างในการทำงาน โดยจะแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม โดยใช้วิธีการสุ่ม และให้แต่ละทีมเลือกหัวหน้าทีม (ระยะเวลาทำกิจกรรมประมาณ 3 ชั่วโมง)

กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 Ice Breaking ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เป็นการละลายพฤติกรรม และเริ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยจะเซ็ทที่นั่งให้เป็นตัว U วิทยากรก็จะเล่นเกมส์กลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนาน จากนั้นก็จะมีเกมส์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างกิจกรรม

 • เรามารู้จักกันนะ

 

ช่วงที่ 2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ FUN GAME ON THE BEACH ให้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ณ บริเวณริมชายหาดของโรงแรม กิจกรรมจะแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นทีมๆ โดยใช้วิธีการสุ่ม และเวียนฐานกิจกรรม

กิจกรรมตัวอย่าง

 • กิจกรรมที่ 1 : วิ่งกระสอบ
 • กิจกรรมที่ 2 : ลำเลียงน้ำ
 • กิจกรรมที่ 3 : แชร์บอล
 • กิจกรรมที่ 4 : วงล้อสามัคคี
 • กิจกรรมที่ 5 : ปราสาททราย

 

17.00 น. สิ้นสุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อิสระให้ทุกท่านได้เข้าห้องพัก ทำภารกิจส่วนตัว
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
22.00 น. ได้เวลาอันสมควรส่งท่านเข้านอน หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

*****************************************************

วันที่ 2 ตลาดหนองมน - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
10.00 น. นำท่าน Check-out ออกจากโรงแรม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดหนองมน แหล่งซื้อของฝาก ของที่ระลึก และอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี ของขึ้นชื่อคือ ข้าวหลามหนองมน ให้อิสระท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของกินของฝากที่ระลึก

จากนั้นก็ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (ระยะทาง 59.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เย็น คณะเดินทางถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

 • รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง จำนวนคน ฯลฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar

No similar items were found

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share