Eventcation

TBD0105 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ท่องเที่ยว ล่องแก่งผจญภัย 2 วัน 1 คืน จ.นครนายก

 • ระยะเวลา 2 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 100 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • นครนายก

ประเภทกิจกรรม

 • Team Building
 • Tours & Attractions
 • กิจกรรมกลางแจ้ง
 • กิจกรรมผจญภัย
 • กิจกรรมในร่ม

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ท่องเที่ยว สนุกสนานไปกับกิจกรรมล่องแก่งผจญภัย ณ จังหวัดนครนายก

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก กรุงเทพฯ - วัดมณีวงศ์ - นครนายก – กิจกรรมล่องแก่งผจญภัย

เช้า        คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ ส่วนบนรถโค้ชจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดนครนายก (ระยะทาง 114 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ตลอดการเดินทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและนำท่านทำกิจกรรม พร้อมความสนุกสนาน

จากนั้นนำท่านแวะเที่ยวชม ณ วัดมณีวงศ์ มหัศจรรย์วังพญานาคพันตัว วัดเก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีและขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมสุดอลังการของนครนายก มีไฮไลท์ที่สำคัญคือวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราช หรือวังพญานาค จำลองเป็นวังบาดาลที่มีพญานาคทั้ง 4 ตระกูล ในถ้ำได้ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟสีต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกราวกับว่าเราได้อยู่ในวังบาดาลที่เป็นสถานที่ของเหล่าพญานาคจริงๆ

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก เพื่อให้ท่านได้ทำการ Check-in นำสัมภาระไปเก็บและเตรียมตัวเดินทางไปทำกิจกรรมล่องแก่ง

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนขุนด่านปราการชล พาท่านลงเรือยางผจญภัยเหนือสายน้ำ ให้ท่านได้ชมธรรมชาติสองฝั่ง ลำน้ำนครนายก พบกับความสนุกบนสายน้ำกับ การล่องแก่งเรือยาง กระแสน้ำมีลักษณะไหลลดหลั่นกันลงมาคล้ายขั้นบันได เป็นแก่งที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจได้พอสมควร พบกับแก่งเล็ก แก่งใหญ่ ท้าทายบนเส้นทางแม่น้ำ นครนายก-วังตะไคร้ พร้อมกับอุปกรณ์ครบชุด เพื่อความปลอดภัย ระดับน้ำของแก่งที่นี่อยู่ในระดับ 2-3 เป็นระดับเบื้องต้น จึงเป็นกิจกรรมเหมาะกับทุกเพศทุกวัย (ใช้เวลาในการทำกิจกรรมประมาณ 2 ชั่วโมง)

สิ่งที่ควรเตรียม: เสื้อผ้าใส่สบาย กางเกงขาสั้น อุปกรณ์กันแดด รองเท้าแตะ ผ้าขนหนู

16.00 น.        สิ้นสุดกิจกรรม นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
อิสระให้ทุกท่านได้เข้าห้องพัก ทำภารกิจส่วนตัว
18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
22.00 น.        ได้เวลาอันสมควรส่งท่านเข้านอน หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

*****************************************************

วันที่สอง วัดหลวงพ่อปากแดง – ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

10.00 น.        ได้เวลาอันสมควรนำท่าน Check-Out ออกจากโรงแรม

นำคณะเที่ยวชมวัดดังแห่งนครนายก วัดหลวงพ่อปากแดง ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สร้าง ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวาง มีชื่อว่า “หลวงพ่อปากแดง” สิ่งที่เด่นสะดุดตา คือ ที่ปากของ หลวงพ่อมี สีแดงสดเหมือนมีผู้นำลิปสติก ไปทาไว้ ผู้เฒ่าผู้แก่ย่านนั้นยืนยันว่าเห็นปากท่านแดง แบบนี้มาตั้งแต่เกิด นับเป็นความแปลก ใจแก่ผู้ที่ได้ ไปพบเห็น ส่วนใหญ่ผู้ที่มาบนบาน ก็ขอให้หน้าที่การงานเติบโต ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง เรื่องที่ไม่พลาด คือขอเลขเด็ด ขอให้ถูกหวยรวยทรัพย์ (ระยะทาง 11.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

หลังอาหารกลางวันนำท่านแวะซื้อของฝาก และของที่ระลึก
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เย็น        คณะเดินทางถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

 • รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง จำนวนคน ฯลฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar

No similar items were found

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share