Eventcation

TBD0101 แพ็กเกจกิจกรรมการสื่อสารเพื่อความสามัคคี พัทยา จ.ชลบุรี

 • Code: TBD0101
 • สูงสุด 100 ท่าน
 • ครึ่งวัน

จุดหมายปลายทาง

 • ชลบุรี

 • พัทยา

วัตถุประสงค์กิจกรรม

1. เพื่อให้พนักงานมีไหวพริบปฏิภาณที่ดี
2. เพื่อให้พนักงานมีสติและสมาธิที่แน่วแน่
3. เพื่อให้พนักงานสามารถโต้ตอบได้คล่องแคล่วและว่องไว

ประเภทกิจกรรม

 • Team Building
 • กิจกรรมกลางแจ้ง

รายละเอียดกิจกรรม

สำหรับอาชีพที่ต้องพูดคุยกับลูกค้านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องมีไหวพริบปฏิภาณ สมาธิ เพื่อที่จะตอบคำถามที่ลูกค้าสงสัย หรือต้องการที่จะทราบได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไว ซึ่งตัวแพ็กเกจที่ทางเราได้คิดขึ้นมานั้นตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเกกิจกรรมที่ต้องใช้ไหวพริบอย่างรวดเร็ว รับรองว่าคุณจะสนุกสนานและได้อะไรกลับไปอย่างแน่นอน

ช่วงเช้า กิจกรรม Team Building ณ สวนนงนุช พัทยา
09.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังสถานที่ทำกิจกรรมโดยรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง
09.30 น. นำคณะเดินทางมาถึงสถานที่จัดกิจกรรม ณ สวนนงนุช พัทยา
10.00 น. วิทยากรนำทุกท่านแบ่งกลุ่ม และเริ่มเข้าสู่กิจกรรม Team Building โดยกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้การทำงานภายในทีมมีประสิทธิภาพและกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น (โดยใช้ระยะเวลาทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง 30 นาที)

รายการกิจกรรม
1. เกมโรคนี้ไว้ใจไม่ได้
2. เกมแอโรบิคสรรหา
3. เกมกาคาบเหยื่อ
4. เกมกู้ระเบิด

11.40 น. สรุปและประกาศผลสำหรับผู้ชนะกิจกรรม และมอบของรางวัล
12.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คาดว่าพนักงานจะมีสมาธิในการทำงานที่ดี
2. คาดว่าพนักงานจะมีการไหวพริบในการตอบคำถามที่ดี
3. คาดว่าพนักงานจะสื่อสารได้อย่างลงตัวและไม่มีการติดขัด

 • กิจกรรม Team Building ณ สวนนงนุช พัทยา

  1,790.00

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

 • รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง จำนวนคน ฯลฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share