Eventcation

TBD0100 แพ็กเกจกิจกรรมสร้างความแอคทีฟให้กับคุณ พัทยา จ.ชลบุรี

 • Code: TBD0100
 • สูงสุด 30 ท่าน
 • เต็มวัน

จุดหมายปลายทาง

 • ชลบุรี

 • พัทยา

วัตถุประสงค์กิจกรรม

1. เพื่อให้พนักงานมีความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลา
2. เพื่อให้พนักงานได้มีความมุ่งมั่น
3. เพื่อให้พนักานทำงานตรงต่อเวลาในการทำงาน
4. เพื่อให้พนักงานสามัคคีและมีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น

ประเภทกิจกรรม

 • Team Building
 • Workshop
 • กิจกรรมกลางแจ้ง
 • กิจกรรมในร่ม

รายละเอียดกิจกรรม

การหมดไฟในการทำงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนต้องพบเจอปัญหาเหล่านี้ก็มาจากการทำงานในทุกวัน ถ้าไฟในตัวเราหมด และเราจะปลุกไฟในตัวเองให้ลุกขึ้นมาทำงานได้อย่างไร ซึ่งแพ็กเกจนี้สร้างมาเพื่อที่จะช่วยทำให้ทุก ๆ คนนั้นได้มีไฟในการทำงาน และยังมีความกระตือรือร้น มุ่งมัน ต่อหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี

SET A
ช่วงเช้า กิจกรรม Workshop ณ สวนนงนุช พัทยา
09.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังสถานที่ทำกิจกรรมโดยรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง
09.30 น. นำคณะเดินทางมาถึงสถานที่จัดกิจกรรม ณ สวนนงนุช พัทยา
10.00 น. วิทยากรนำทุกท่านทำกิจกรรม โดยที่ผู้ร่วมนั้นจะได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ พร้อมเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมทำกิจกรรม (โดยใช้ระยะเวลาทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง 30 นาที)

รายการกิจกรรม
1. ปั้นกระถาง
2. เรียนมวย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

ช่วงบ่าย กิจกรรม Team Building ณ สวนนงนุช พัทยา
13.00 น. นำคณะเดินทางมาถึงสถานที่จัดกิจกรรม ณ สวนนงนุช พัทยา
13.30 น. วิทยากรนำทุกท่านแบ่งกลุ่ม และเริ่มเข้าสู่กิจกรรม Team Building โดยกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้การทำงานภายในทีมมีประสิทธิภาพและกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น (โดยใช้ระยะเวลาทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง 30 นาที)

การแบ่งทีม
กิจกรรมที่ 1 แบ่งผู้เล่นออกเป็น 6 ทีม ทีมละ 5 คน
กิจกรรมที่ 2 ไม่มีการแบ่งทีมให้ผู้เล่นทั้งหมดยืนเป็นวงกลมและฟังคำสั่งจากวิทยากร
กิจกรรมที่ 3 จะแบ่งผู้เล่นเป็นทั้งหมด 2 ทีม ทีมละ 15 คน
กิจกรรมที่ 4 - 5 แบ่งผู้เล่นออกเป็น 6 ทีม ทีมละ 5 คน

รายละเอียดกิจกรรม
1. กิจกรรมไข่ดวงดี
2. กิจกรรมเก็บเงินเก็บทอง
3. กิจกรรมธงข้าใครอย่าแตะ
4. กิจกรรมบอกคำจากพยัญชนะ
5. กิจกรรมหอคอยมาร์ชเมลโล่ว

15.00 น. สรุปและประกาศผลสำหรับผู้ชนะกิจกรรม และมอบของรางวัล

 

SET B
ช่วงเช้า กิจกรรม Workshop ณ ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย พัทยา - ชลบุรี
08.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังสถานที่ทำกิจกรรม โดยรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง
08.30 น. นำคณะเดินทางมาถึงสถานที่จัดกิจกรรม ณ ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย พัทยา - ชลบุรี
08.40 น. วิทยากรนำทุกท่านทำกิจกรรมทำขนมหวาน โดยจะแบ่งผู้ร่วมกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 ท่าน (โดยใช้ระยะเวลาทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง)

รายการกิจกรรม
1.ทำขนมวุ้นมะพร้าวอัญชัน
2.ทำขนมบัวลอย 7 สี

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

ช่วงบ่าย กิจกรรม Team Building ณ สวนนงนุช พัทยา
13.00 น. นำคณะเดินทางมาถึงสถานที่จัดกิจกรรม ณ สวนนงนุช พัทยา
13.30 น. วิทยากรนำทุกท่านแบ่งกลุ่ม และเริ่มเข้าสู่กิจกรรม Team Building โดยกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้การทำงานภายในทีมมีประสิทธิภาพและกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น (โดยใช้ระยะเวลาทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง 30 นาที)

การแบ่งทีม
กิจกรรมที่ 1 แบ่งผู้เล่นออกเป็น 6 ทีม ทีมละ 5 คน
กิจกรรมที่ 2 ไม่มีการแบ่งทีมให้ผู้เล่นทั้งหมดยืนเป็นวงกลมและฟังคำสั่งจากวิทยากร
กิจกรรมที่ 3 จะแบ่งผู้เล่นเป็นทั้งหมด 2 ทีม ทีมละ 15 คน
กิจกรรมที่ 4 - 5 แบ่งผู้เล่นออกเป็น 6 ทีม ทีมละ 5 คน

รายละเอียดกิจกรรม
1. กิจกรรมไข่ดวงดี
2. กิจกรรมเก็บเงินเก็บทอง
3. กิจกรรมธงข้าใครอย่าแตะ
4. กิจกรรมบอกคำจากพยัญชนะ
5. กิจกรรมหอคอยมาร์ชเมลโล่ว

15.00 น. สรุปและประกาศผลสำหรับผู้ชนะกิจกรรม และมอบของรางวัล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คาดว่าพนักงานจะมีความตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น
2. คาดว่าพนักงานจะทำงานได้อย่างว่องไวและรวดเร็วขึ้น
3. คาดว่าพนักงานจะมีแรงและพลังในการทำงาน

 • กิจกรรม Workshop + Team buliding ณ สวนนงนุช พัทยา

  2,290.00
 • กิจกรรม Workshop ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย + Team buliding ณ สวนนงนุช พัทยา

  1,890.00

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

 • รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง จำนวนคน ฯลฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share