Eventcation

CSR0089 แพ็กเกจกิจกรรมปันรอยยิ้ม พัทยา จ.ชลบุรี

 • Code: CSR0089
 • สูงสุด 30 ท่าน
 • ครึ่งวัน

จุดหมายปลายทาง

 • ชลบุรี

 • พัทยา

วัตถุประสงค์กิจกรรม

1. เพื่อเป็นการมอบโอกาสที่ดีให้กับเด็ก ๆ
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้กับเด็ก ๆ
3. เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมดี ๆ

ประเภทกิจกรรม

 • CSR Activities
 • กิจกรรมกลางแจ้ง
 • กิจกรรมในร่ม

รายละเอียดกิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้พนักงานในองค์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมปันรอยยิ้มให้กับสังคม โดยมอบสิ่งของและให้เด็กๆได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ นอกจากคนให้จะอิ่มใจแล้วคนที่รับก็มีความสุข

SET A
ช่วงเช้า กิจกรรม CSR ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา
10.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังสถานที่ทำกิจกรรมโดยรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง
10.20 น. นำคณะเดินทางมาถึงสถานที่จัดกิจกรรม ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์
11.30 น. นำของที่มาบริจาคส่งมอบให้กับมูลนิธิ
12.00 น. เลี้ยงอาหารกลางวัน โดยกิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กๆที่มูลนิธิได้ทานอาหารที่มีประโยชน์
13.30 น. สิ้นสุดกิจกรรม และนำส่งทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*****************************************************************************************************************************

SET B
ช่วงเช้า กิจกรรม CSR กิจกรรมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
13.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังสถานที่ทำกิจกรรมโดยรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง
13.30 น. นำคณะเดินทางมาถึงสถานที่จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี
13.40 น. นำคณะไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน วิทยากรแจกต้นกล้าให้กับผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม (โดยใช้ระยะเวลาทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง)
15.30 น. สิ้นสุดการทำกิจกรรม และส่งทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

 • รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง จำนวนคน ฯลฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share