Eventcation

CBI021 ศิลป์สร้างสรรค์ คนช่างคิดส์ @ทำฟาร์มดี CAFÉ and Farm

 • Code: CBI021
 • ขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • สูงสุด 50 ท่าน
 • ครึ่งวัน

จุดหมายปลายทาง

 • ชลบุรี

ประเภทกิจกรรม

 • Tours & Attractions
 • Workshop
 • กิจกรรมในร่ม
 • สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดกิจกรรม

09.00 น.       พร้อมกัน ณ ทำฟาร์มดี CAFÉ and Farm สถานที่ที่ไม่ได้มีเพียงแค่คาเฟ่เท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่จะให้เด็ก ๆ และครอบครัวได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นงาน DIY หรือกิจกรรมทำอาหาร ก็เป็นกิจกรรมที่น้องๆ หนูๆ ได้รังสรรค์และอวดฝีมือไปกับกิจกรรมสนุกๆ ได้

นำท่านทำกิจกรรมเทียนเจล ที่ท่านจะสามารถออกแบบและตกแต่งได้ตามจินตราการ หลังจากจบกิจกรรม ท่านสามารถนำกลับบ้านไปเป็นของที่ระลึก ตกแต่งภายในบ้านได้อีกด้วย (ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 นาที)

นำท่านทำกิจกรรมสบู่ก้อน โดยกลีเซอรีน และให้ท่านใส่กลิ่นและสีที่ชอบ บนลงแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ เมื่อเสร็จกิจกรรม ท่านสามารถพกพาสบู่ไปใช้ล้างมือ สร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ตัวเอง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที)

นำท่านทำกิจกรรมสร้อยคอมือด้วยลูกปัด ที่ท่านจะได้ออกแบบและเลือกลูกปัดตามความชอบ เป็นสร้อยข้อมือสุดเก๋ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ท่านสามารถใส่กลับบ้าน พร้อมนำไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนก็ยังได้ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 นาที)

พิเศษสำหรับท่านคูปองอาหาร 200 บาท ท่านละ 1 คูปอง

12.00           เสร็จสิ้นกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

อัตราค่าบริการรวม

 • ราคากิจกรรมสำหรับ 2 ท่าน
 • ค่าทำกิจกรรมเทียนเจล
 • ค่าทำกิจกรรมสบู่ก้อน
 • ค่าทำกิจกรรมสร้อยคอมือด้วยลูกปัด
 • คูปองอาหาร 200 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่ตลอดการทำกิจกรรม

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าเดินทางไปยังสถานที่ทำกิจกรรม
 • ค่าอาหารหรือกิจกรรมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าและหรือผู้ซื้อบริการทราบถึงข้อตกลงที่มีความสำคัญมาก คือ ลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ในนามนิติบุคคลคือ “บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด” เท่านั้น หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้น
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงินสดในทุกกรณี

การชำระเงิน : ชำระ 100% ก่อนการเดินทาง
หรือ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง)

 1. มัดจำ 70% จากใบวางบิล : หลังจากวางบิล 7 วัน
 2. ส่วนที่เหลือ 30% จากใบวางบิล : ก่อนเดินทาง 1 เดือน

บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด    ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 245-210915-1

การยืนยันการชำระเงิน
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อและเบอร์ติดต่อ ส่งEmail มาที่ ar@billiondmc.com

การยกเลิกการจอง/การสั่งซื้อและการไม่เข้าใช้บริการ
-  ต้องแจ้งทางบริษัทก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
- ยกเลิก หลังจาก 30วัน นับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share