Eventcation

CBI010 มหัศจรรย์ ชมความงามใต้ท้องทะเลแสมสาร

 • Code: CBI010
 • ขั้นต่ำ 6 ท่าน
 • สูงสุด 12 ท่าน
 • ครึ่งวัน

จุดหมายปลายทาง

 • ชลบุรี

ประเภทกิจกรรม

 • Tours & Attractions
 • กิจกรรมกลางแจ้ง
 • กิจกรรมริมชายหาด
 • สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดกิจกรรม

09.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ อ่าวแสมสาร อ่าวที่ขึ้นว่าว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลตะวันออก ด้วยธรรมชาติใต้ท้องทะเลยังคงอุดมสมบูรณ์ ทั้งแนวปะการังสวยๆ ไม่ว่าจะเป็นปะการังอ่อน ปะการังแข็ง ปะการังเขากวาง รวมไปถึงดอกไม้ทะเลหลากสีก็ยังมีให้ได้เห็นอยู่ นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยฝูงปลานานาพันธุ์ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาลายเสือ และอีกมากมาย

09.30 น.       นำท่านออกเดินทางไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของโลกใต้ท้องทะเลโดย Speed Boat ณ เกาะจวง บริเวณที่มีหาดทรายขาว น้ำสีฟ้าใส โดยจุดนี้ท่านจะได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ เพื่อดำน้ำดูน้องปลาลายเสือมาวนว่ายให้ท่านได้แชะภาพคู่กัน นอกจากนี้ท่านยังสามารถเล่น Sup Board และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก อวดลงโซเชียลให้ใครๆ หลายคนต้องอิจฉาเลยแหละ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

10.30 น.        จากนั้นนำท่านไปยังเกาะจาน จุดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการดำน้ำดูปลาการ์ตูนอย่างปลานีโม่ที่ทุกท่านคุ้นเคยในวัยเด็ก และปะการังสีทองส่ายไปมา รอให้ท่านได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง พร้อมมีตากล้องคอยเก็บภาพช่วงเวลาสุดพิเศษนั้นไว้ให้ไปอวดลงโซเชียลด้วยเหมือนกัน (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

12.00 น.        เสร็จสิ้นกิจกรรม

*หมายเหตุ      โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล ณ วันเดินทาง

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ากิจกรรมดำน้ำสำหรับ 6 ท่าน
 • อุปกรณ์ชูชีพและสน็อกเกิ้ล
 • สปีดโบ๊ทแบบส่วนตัว
 • ถ่ายรูปบนบกและใต้น้ำ
 • บริการ Sup Board
 • ผลไม้และเครื่องดื่มบนเรือ
 • ห้องอาบน้ำ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการทำกิจกรรม

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าเข้าอุทยานแสมสาร
 • ค่าเดินทางไปยังสถานที่ทำกิจกรรม
 • ค่าอาหารหรือกิจกรรมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าและหรือผู้ซื้อบริการทราบถึงข้อตกลงที่มีความสำคัญมาก คือ ลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ในนามนิติบุคคลคือ “บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด” เท่านั้น หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้น
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงินสดในทุกกรณี

การชำระเงิน : ชำระ 100% ก่อนการเดินทาง
หรือ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง)

 1. มัดจำ 70% จากใบวางบิล : หลังจากวางบิล 7 วัน
 2. ส่วนที่เหลือ 30% จากใบวางบิล : ก่อนเดินทาง 1 เดือน

บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด    ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 245-210915-1

การยืนยันการชำระเงิน
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อและเบอร์ติดต่อ ส่งEmail มาที่ ar@billiondmc.com

การยกเลิกการจอง/การสั่งซื้อและการไม่เข้าใช้บริการ
- ต้องแจ้งทางบริษัทก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
- ยกเลิก หลังจาก 30วัน นับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share