Eventcation

TBD0112 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กระชับมิตรภาพ ณ จังหวัดเพชรบุรี

 • Code: TBD0112
 • ขั้นต่ำ 1 ท่าน
 • สูงสุด 100 ท่าน
 • ครึ่งวัน

จุดหมายปลายทาง

 • เพชรบุรี

วัตถุประสงค์กิจกรรม

สนุกสนานไปกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่จะช่วยให้พนักงานในองค์กรได้ผ่อนคลาย และสร้างสัมพันธ์ที่ดี ณ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทกิจกรรม

 • Team Building
 • กิจกรรมในร่ม

รายละเอียดกิจกรรม

ช่วงบ่าย         กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Team Building

นำคณะทำกิจกรรม Team Building จากทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ การทำงานในองค์กรที่มีพนักงานอยู่หลากหลายส่วน อาจจะทำให้การทำงานเกิดปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร ความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจ การทำกิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาองค์กรทำให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เสริมสร้างความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ลดช่องว่างของวัย และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน หัวข้อกิจกรรม สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี จะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันภายในองค์กร เพื่อลดช่องว่างในการทำงาน โดยจะแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม โดยใช้วิธีการสุ่ม และให้แต่ละทีมเลือกหัวหน้าทีม (ทำกิจกรรมภายในห้องประชุมของทางโรงแรม)

ช่วงที่ 1 Ice Breaking ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เป็นการละลายพฤติกรรม และเริ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยจะเซ็ทที่นั่งให้เป็นตัว U วิทยากรก็จะเล่นเกมส์กลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนาน จากนั้นก็จะมีเกมส์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างกิจกรรม

 • กิจกรรม: เรามารู้จักกันนะ

 

ช่วงที่ 2 Team Building ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน และต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ของสมาชิกในทีม

ตัวอย่างกิจกรรม

 • กิจกรรมที่ 1 : สวัสดีครับผู้โดยสาร ไปไหนดีครับ?
 • กิจกรรมที่ 2 : จิ๊กซอว์มนุษย์
 • กิจกรรมที่ 3 : Spaghetti tower
 • กิจกรรมที่ 4 : ต้อนแกะตาบอด

 

สิ้นสุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

 • รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง จำนวนคน ฯลฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share