Eventcation

TBD0111 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • Code: TBD0111
 • สูงสุด 100 ท่าน
 • เต็มวัน

จุดหมายปลายทาง

 • อยุธยา

วัตถุประสงค์กิจกรรม

พาย้อนเวลาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่จะช่วยให้พนักงานในองค์ได้สนุกสนาน ผ่อนคลาย
เสริมสร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์กัน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทกิจกรรม

 • Team Building
 • Tours & Attractions
 • กิจกรรมกลางแจ้ง

รายละเอียดกิจกรรม

ช่วงเช้า กรุงเทพฯ – วัดพระศรีสรรเพชญ์ – วัดมหาธาตุ - วันราชบูรณะ

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ ส่วนบนรถโค้ชจะมีแอลกอฮอล์ เจลล้างมือให้บริการ

บริการท่านด้วยชุดอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

09.00 น. นำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) สร้างความสนุกสนานบนรถบัสด้วยกิจกรรมประกวดเครื่องแต่งกาย ให้ผู้เข้าร่วมออกมานำเสนอชุดของตนเอง
แบ่งท่านออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรม โดยแต่ละกลุ่มจะต้องคิดชื่อประจำกลุ่ม

ตัวอย่างกิจกรรม

 • กิจกรรมจิ๊กซอว์สัมพันธ์
 • กิจกรรม Photo scavenger hunt
 • กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้อยุธยา
 • กิจกรรม Photo challenge

 

นำท่านชมวัดที่ได้เป็นมรดกโลก วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ อดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยา มีจุดที่น่าสนใจที่สำคัญ คือ เจดีย์ทรงลังกาสามองค์ที่ตั้งตะหง่าน เรียงรายเป็นแนวอย่างอย่างโดดเด่น เป็นโบราณสถานที่สำคัญของไทยที่มีมนต์เสน่ห์สวยงาม

หลังจากนั้นนำท่านตามหา เศียรพระพุทธรูป ที่ถูกรากไม้ขึ้นมาปกคลุมจนแทบจะกลืนไปเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ณ วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุได้ถูกทำลายลงหลังจากสงครามการเสียกรุงในครั้งที่ 2

หลังนั้นนำท่านเข้าชม วัดราฎบูรณะ เป็นวัดมีชื่อเสียงและความโด่งดังมากในเรื่องการถูกกลุ่มคนร้ายจำนวนหนึ่ง ลักลอบขุดกรุภายในพระปรางค์ประธาน ในปี พ.ศ. 2499 และช่วงชิงทรัพย์สมบัติจำนวนมากมายมหาศาลหลบหนีไป ต่อมากรมศิลปากรเข้าทำการบูรณะขุดแต่งต่อภายหลัง พบทรัพย์สมบัติที่หลงเหลือและเครื่องทองจำนวนมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเป็นวัดขุนพรหม (มื้อที่ 2)

*****************************************************

ช่วงบ่าย ตลาดน้ำอโยธยา - กรุงเทพฯ

บ่าย หลังอาหารกลางวัน นำท่านแวะซื้อของกิน ของฝาก ณ ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตลาดนัดชุมชนวิถีไทย สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งด้านการแต่งกาย การแสดงพื้นบ้าน การละเล่น ของกินของใช้ในยุคเก่า ความเป็นอยู่แบบไทยๆ ที่เรียบง่าย ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ตลอดจนสถาปัตยกรรมที่คงความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นก็ได้เวลาอัน

สมควรนำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (ระยะทาง 78.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

17.00 น. คณะเดินทางถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

 • รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง จำนวนคน ฯลฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share