Eventcation

TBD0102 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการเรียนรู้วิถีชุมชนด้วยกิจกรรม Workshop จ.สมุทรปราการ

 • Code: TBD0102
 • สูงสุด 30 ท่าน
 • เต็มวัน

วัตถุประสงค์กิจกรรม

ร่วมสนุกกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่จะช่วยสานสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านกิจกรรม workshop จากชาวบ้าน

ประเภทกิจกรรม

 • Team Building
 • Workshop
 • กิจกรรมกลางแจ้ง
 • กิจกรรมในร่ม

รายละเอียดกิจกรรม

ช่วงเช้า กิจกรรม Team building
เช้า คณะพร้อมกันที่ จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ ส่วนบนรถโค้ชจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสมุทรปราการ เมืองปากน้ำ หรือเมืองพระประแดงนับเป็นจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ (ระยะทาง 23.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

09.00 น. นำท่านเข้าสู่ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เพื่อทำ กิจกรรม Team Building กิจกรรมที่จะช่วยทำให้พนักงานทุกคนได้ฝึกการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิด รู้จักวางแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง (ระยะเวลาทำกิจกรรมประมาณ 3 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ คุ้งบางกระเจ้า (มื้อที่ 1)

*****************************************************

ช่วงบ่าย กิจกรรม WorkShop

บ่าย นำท่านทำกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชนและเพลิดเพลินกับกิจกรรม WorkShop จากชาวบ้านในชุมชน ณ คุ้งบางกระเจ้า แหล่งผลิตโอโซน
ติดอันดับโลก ถูกขนานนามว่าเป็นปอดของกรุงเทพฯ พร้อมบริการอาหารว่าง (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)

16.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม นำท่านออกเดินทางกลับ

17.00 น. เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

 • รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง จำนวนคน ฯลฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar

No similar items were found

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share