Eventcation

NMA012 Half Day Trip @บ้านท่าช้าง

 • Code: NMA012
 • ขั้นต่ำ 10 ท่าน
 • สูงสุด 100 ท่าน
 • ครึ่งวัน

จุดหมายปลายทาง

 • นครราชสีมา

 • เขาใหญ่

ประเภทกิจกรรม

 • Tours & Attractions
 • Workshop
 • กิจกรรมในร่ม
 • สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดกิจกรรม

09.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ ชุมชนบ้านท่าช้าง ชุมชนที่มีเสน่ห์เป็น เอกลักษณ์ด้วยธรรมชาติที่โดดเด่นด้วย

"น้ำผุดปากช่อง หรือ น้ำพุธรรมชาติ" จุดหมายปลายทางที่มี จุดเด่นของสีสันของสายน้ำคล้ายกับสีมรกต ด้วยที่นี่มีตาน้ำผุดออกมาตลอด ทั้งปีเป็นน้ำฝนที่ตกไปอยู่ ใต้ดินก่อนที่จะผุดขึ้นมาจากผิวดิน จึงเป็นน้ำที่ได้กรองจากก้อนหินที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูง น้ำจึงมี ความใสสะอาด และมีสีออกเป็นฟ้าอมเขียว

นำท่านทำกิจกรรมพายเรือคายัค กิจกรรมสุดนิยมที่จะพาท่านไปดื่มด่ำและชื่นชมความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติตลอดสองข้างลำตะคอง หากท่านโชคดี ท่านอาจได้เจอกับสัตว์ที่มีคล้ายกับกิ้งก่าขนาดใหญ่ หายาก แถมยังใกล้สูญพันธุ์ อย่างตะกองอีกด้วย

09.30 น.       นำทุกท่านพักรับประทานอาหารว่าง ลิ้มรสขนมไทย เสิร์ฟพร้อมน้ำหมากเม่า น้ำผลไม้สกัดจากผลหมากเม่า หรือผลบลูเบอร์รี่ไทย ที่เป็นหนึ่งในสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของหมู่บ้านท่าช้าง โดยหมากเม่ามีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกาย ไม่ว่าจะช่วยในการบำรุงสายตา บำรุงผิวพรรณ เป็นต้น

10.00 น.           หลังจากทุกท่านอิ่มอร่อยกับอาหารว่างแล้ว นำคณะร่วมทำกิจกรรม workshop ทำยาดมสมุนไพร หรือ ทำสบู่สูตรออแกนิก (เลือก 1 กิจกรรม)

11.00 น.           เมื่อทุกท่านทำกิจกรรมเสร็จแล้ว อิสระท่านเดินชมและจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดของชุมชน

12.00 น.          เสร็จสิ้นกิจกรรม อำลาทุกท่านด้วยความประทับใจ

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ากิจกรรมพายเรือคายัคระยะสั้น
 • ค่ากิจกรรม Workshop ทำยาดมสมุนไพร หรือสบู่สูตรออแกนิก
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม (อาหารว่าง 1 มื้อ)
 • ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการทำกิจกรรม

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าเดินทางไปยังสถานที่ทำกิจกรรม
 • ค่าอาหารหรือกิจกรรมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าและหรือผู้ซื้อบริการทราบถึงข้อตกลงที่มีความสำคัญมาก คือ ลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ในนามนิติบุคคลคือ “บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด” เท่านั้น หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้น
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงินสดในทุกกรณี

การชำระเงิน : ชำระ 100% ก่อนการเดินทาง
หรือ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง)

 1. มัดจำ 70% จากใบวางบิล : หลังจากวางบิล 7 วัน
 2. ส่วนที่เหลือ 30% จากใบวางบิล : ก่อนเดินทาง 1 เดือน

บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด    ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 245-210915-1

การยืนยันการชำระเงิน
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อและเบอร์ติดต่อ ส่งEmail มาที่ ar@billiondmc.com

การยกเลิกการจอง/การสั่งซื้อและการไม่เข้าใช้บริการ

 • ต้องแจ้งทางบริษัทก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • ยกเลิก หลังจาก 30วัน นับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share