Eventcation

BKK001 ล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส New Year’s Eve 2024 Program A

 • Code: BKK001
 • สูงสุด 100 ท่าน
 • 4 ชั่วโมง

จุดหมายปลายทาง

 • กรุงเทพฯ

ประเภทกิจกรรม

 • Theme Party & Gala Dinner
 • Tours & Attractions
 • กิจกรรมกลางแจ้ง
 • กิจกรรมในร่ม
 • สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดกิจกรรม

ร่วมฉลองคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2567 กับเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส สัมผัสบรรยากาศตื่นตาตื่นใจในค่ำคืนแห่งความทรงจำ เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติและอาหารซีฟู้ด พร้อมเครื่องดื่ม, วิสกี้, เบียร์, ไวน์ และซอฟดริ้งค์ เสิร์ฟแบบไม่อั้น พร้อมชมความอลังการของพลุดอกไม้ไฟชุดใหญ่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา

จุดขึ้นเรือ        Iconsiam 20.00 – 00.30 น.      Asiatique  19.30 – 00.15 น.

 • ผู้ใหญ่

  4,200 บาท
 • เด็ก (4-10 ปี)

  3,700 บาท

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

อัตราค่าบริการรวม

 • การแสดงโชว์พิเศษ
 • วิสกี้, เบียร์, ไวน์ และซอฟดริ้งค์ เสิร์ฟตลอดงาน
 • จับฉลากของรางวัล
 • บุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมเมนูซีฟู้ด
 • ชุดของขวัญปีใหม่
 • ดนตรีแสดงสด
 • ชมพลุดอกไม้ไฟ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าเดินทางไปยังสถานที่ทำกิจกรรม
 • ค่ากิจกรรมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องที่นอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าเครื่องดื่มที่คาเฟ่ต์ ค่าโทรศัพท์ ค่าของที่ระลึกเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

 • รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง จำนวนคน ฯลฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share